Anskaffelser


2.2 ANSKAFFELSER

Fra 2021 har VKT en nyopprettet funksjon, juridisk rådgiver anskaffelse. Rollen til juridisk er å påse at alle anskaffelser foretas i henhold til gjeldende lovverk rundt anskaffelser, i hovedsak Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) og Forskrift om offentlige anskaffelser, samt følge opp allerede eksisterende kontrakter. Gjennom et nært og godt samarbeid med Viken fylkeskommune anskaffelsesavdeling, sikres at VKT handler i samsvar med Vikens anskaffelsesstrategi med hensyn til mål og tiltak, samt Vikenmodellen.

For foretaket er en bærekraftig anskaffelsesstrategi av høyeste viktighet. Vikens anskaffelsesstrategi legger til rette for dette, ved å sørge for god utnyttelse av offentlig budsjett. Et av verktøyene for dette er VKT’s benyttelse av Viken fylkeskommunes rammeavtaler, samt obligatorisk bruk av e-handel.

Vikens anskaffelsesstrategi og Viken-modellen skal motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, kreve ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, styrke rekruttering til byggfagene og bedre kvalitet og produktivitet.

Målet med anskaffelsesstrategien er at Viken fylkeskommune, ved å stille konkrete krav i anskaffelser av varer og tjenester, skal drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning. Samtidig skal innkjøpene ivareta effektivitet, kvalitet og riktige priser.

Risikostyring leverandør:

  • For å sikre målet med anskaffelsesstrategien og risikostyring av de aktuelle leverandører, oppstilles det i anskaffelsen visse kvalifikasjonskrav til leverandøren. Kvalifikasjonskravene angir oppdragsgivers minimumskrav til leverandørens tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling.
  • Videre foretas det årlige kvalitetssjekker av rutiner til utvalgte leverandører i forhold til om de overholder kravene til bærekraft, herunder å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.  Kontrollen utføres av BDO.

Risikostyring oppdragsgiver (VKT)

  • Forskrift om offentlige anskaffelser § 7-5 første ledd fastslår at habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 til § 10 gjelder ved offentlige anskaffelser. Etterlevelse av habilitetsreglene er viktig for å ivareta de grunnleggende prinsippene om likebehandling, forutberegnelighet og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4.
    • Rutiner rundt habilitetsreglene er en viktig del av anskaffelsesstrategien, og for å sikre rutine rundt etterlevelse av habilitetsreglene så har VKT utarbeidet et skjema med informasjon om hver enkeltes ansvar i anskaffelsesprosessen. Alle ansatte som er involvert i anskaffelsesprosesser må gjøre seg innforstått med og bekrefte at innholdet i skjemaet er lest og forstått.

Det er i løpet av 2021 foretatt 40 små og store anskaffelser, fordelt mellom drift og investering. Her er en oversikt over de vesentligste:

Drift
Anskaffelse av nye brannmurer
Anskaffelse av reklamevitriner
Anskaffelse av digitale reklameskjermer
Anskaffelse av ny driver til kaffe/serveringsted til Tangen buss- og fergeterminal
Renholdsanskaffelse på oslo og Lillestrøm bussterminaler
Anskaffelse av nye varmluftsporter på Oslo bussterminal
Anskaffelse av kunstige planter på Lillestrøm bussterminal
Anskaffelser på Leiraveien bussanlegg vedrørende ventilasjon
Anskaffelser på Leiraveien bussanlegg vedrørende byggemessige arbeider
Anskaffelser på Leiraveien bussanlegg vedrørende rørlegger og pumpe
Anskaffelse av brakke på Tangen buss- og fergeterminal
Investering
Anskaffelse av rådgiver til prosjektering av overvannshåndtering på leiraveien bussanlegg
Anskaffelse av food truck til bruk på diverse terminaler
Anskaffelse vedrørende prosjektering av terminalbygget på Tangen buss- og fergeterminal
Anskaffelse vedrørende totalentreprenør til oppgradering av nytt terminalbygg på Tangen buss- og fergeterminal
Anskaffelse av nytt lehus på Vestby bussterminal
Anskaffelse av universell utforming av to plattformer på Kløfte bussterminal
Anskaffelse av ny taktil merking på Oslo bussterminal
Anskaffelse av ny himling på Oslo bussterminal
Anskaffelse av rådgiver til kartlegging av anløpssystem på Oslo bussterminal
Anskaffelse av ny fendringsløsning mot hurtigbåt på Tangen buss- og fergeterminal
Anskaffelse av ny fendringsløsning mot hurtigbåt på Lysaker brygge
Anskaffelse av universell utforming av to plattformer på Sørumsand bussterminal
Anskaffelse av nytt ventilasjonsaggregat til venterom på Aker brygge fergeanløp for Nesoddfergen