Drift


2.3 Drift

Driftsavdelingen ivaretar drift, vedlikehold og utviklingsarbeid definert som driftsprosjekter. (Foredlingsarbeider av kollektivinfrastuktur, når omfanget ikke dikterer at prosjektavdelingen må kobles inn). Dette omfatter alle de ni ansvarsområdene omtalt i styrets beretning. I tillegg driftes reklameavtaler og utbygging av disse av driftsavdelingens ledelse.

PANDEMI
Driftsavdelingen var i liten grad påvirket av Covid-19 pandemien i 2021. Driftsteknisk personell var på jobb full tid hele året, likeledes funksjonen trafikkleder/kundevert ved Oslo bussterminal. Administrativt driftspersonell fungerte deler av året fra hjemmekontor etter pålegg.

Det var det høyt fokus på forebyggende smittevern og hyppig renhold, både i forhold til egne ansatte og overfor de reisende og andre brukere av terminaler, bussanlegg og sjåførfasiliteter. Det oppsto ikke smitte eller karantenepåbud blant de ansatte som var til hinder for driften, og ble ikke rapportert om smitteutbrudd blant reisende og besøkende.

DRIFT AV HOLDEPLASSER
VKT overtok 01.09.2021 ansvaret for bussholdeplasser og bussterminaler i området Romerike midt, hvilket vil si området mellom E6 og Glomma. Romerike midt består av 406 holdeplasser og tre terminaler, hvorav 170 er utstyrt med leskur. VKT drifter ved utgangen av året 2.085 holdeplasser.

OSLO BUSSTERMINAL
Driften av terminalen fungerte godt gjennom hele året. Busstrafikken var høy, men antallet besøkende og reisende var lav. Dette tilskrives i Viken og Oslo høy bruk av hjemmekontor i kombinasjon med endrede reisevaner i forbindelse med pandemien 2020-2021. Terminalbygget ble oppgradert med ny utvendig LED belysning, både for å øke belysningsgraden og tryggheten for de besøkende, og for å redusere energiforbruket, ref. FN’s bærekraftmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon. Taktil merking for blinde og svaksynte ble oppgradert, og det ble åpnet en ny passasje mot Grønland, med rullestolrampe og nye informasjonsskilt, ref. FN’s bærekraftmål 10, mindre ulikhet. Kostnadene ble holdt lave gjennom hele året og anløpsavgiften er uendret siden 2017, hvor den ble satt ned etter en omlegging til selvkostmodellen. Bussoperatørene får etter 2021 tilbakebetalt 3,1 millioner av innbetalte anløpsavgifter.

BESØKSTALL OSLO BUSSTERMINAL
I 2021 lå de ukentlige besøkstallene på det meste rett i overkant av 100.000, mot 320.000 i 2019 (før pandemien). Ved begynnelsen av året var besøkstallene så lave som 39.000. Ukegjennomsnittet for året 2021 var på 63.617, hvilket ligger 80 prosent under gjennomsnittet fra 2019.

I 2021 lå de ukentlige besøkstallene på det meste rett i overkant av 100.000, mot 320.000 i 2019 (før pandemien). Ved begynnelsen av året var besøkstallene så lave som 39.000. Ukegjennomsnittet for året 2021 var på 63.617, hvilket ligger 80 prosent under gjennomsnittet fra 2019.

Anløpstall Oslo bussterminal

Ruter AS opprettholdt et høyt antall bussavganger, som et smitteverntiltak for å gi de reisende best mulig plass på bussene.

Gjennomsnittlig antall anløp fra Ruter AS i 2021 var 24.532, mot 22.494 i 2019 (før pandemien), altså 9% høyere enn før pandemien startet.


MÅNEDLIGE ANLØP VED OSLO BUSSTERMINAL, RUTER AS

MånedAntall avgangerAntall minutter
Januar24 31397 525
Februar22 69790 788
Mars25 114100 456
April23 33593 340
Mai23 33593 340
Juni25 475101 900
Juli24 96199 844
August25 766103 064
September25 204100 816
Oktober25 472101 888
November24 56598 260
Desember24 15396 612
Sum294 3901 177 560

Årlige anløp ved Oslo bussterminal.
Ruter AS og ekspressbuss.

Anløp201920202021
Ruter269 933303 338294 390
Ekspress79 67550 03345 484
Summert349 608352 371339 874

Ekspressbusstrafikken var i 2021 lavere enn både 2019 og 2020. Utenlandstrafikken var naturlig nok lav gjennom mesteparten av året, med de restriksjoner som til tider gjaldt ved grenseovergangene. I 2019 hadde Oslo bussterminal 79.675 ekspressbussanløp. I 2021 var dette tallet 45.484, en nedgang på 43 prosent.

SJÅFØRFASILITETER
VKT fikk i løpet av 2021 overlevert åtte nye permanente fasiliteter (toalett/pauserom), fordelt på Asker, Bærum og Romerike. Samlet antall er 43 ved utgangen av året. Dette relaterer til FN’s bærekraftmål 8, som omfatter anstendig arbeid.


KLIMAMÅL
VKT’s samfunnsoppdrag avstedkommer i mindre grad utslipp av klimagasser. Unntaket er bruk av motoriserte kjøretøy. Alle VKT’s driftsbiler er ved utgangen av 2021 utstyrt med moderne dieselmotorer. VKT var 2021 avventende til hva bilbransjen ville være i stand til å levere av nullutslippskjøretøy for det profesjonelle markedet. Dessverre ble det ikke dette året lansert modeller og alternativer som tilfredsstiller VKT’s behov.

Foretaket opererer i et stort geografisk område, og driftsbilene tilbakelegger 150-250 km daglig i forbindelse med løpende driftsoppgaver, ofte i kombinasjon med tilhenger og tung last. De fleste varebiler er leid inn på avtaler med kort oppsigelsesfrist, slik at foretaket raskt kan gjøre utskifting når et tilfredsstillende nullutslipps alternativ er klart. Viken fylkeskommunes anskaffelsesavdeling ser på denne saken, og foretaket vil koble seg på samme avtale når denne foreligger, ref. FN’s bærekraftmål 13, stoppe klimaendringene.

Alt av innendørs belysning i verkstedhallen i Leiraveien bussanlegg ble i 2021 skiftet ut til LED. Tiltaket medfører en vesentlig reduksjon i energiforbruket. Sammen med ny ventilasjon og varmegjenvinningsanlegg installert i 2020, er energiforbruket ved bussanlegget vesentlig redusert de siste 2 år, ref. FN’s bærekraftmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon.

Ved terminalene Aker brygge, Tangen og Oslo bussterminal, ble belysningen oppgradert til LED. Tiltaket medfører en vesentlig reduksjon i energiforbruket, ref. FN’s bærekraftmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon.