Årsregnskap


Årsregnskap 2021

De obligatoriske regnskapsoppstillingene er utarbeidet i samsvar med gjeldende forskrift om økonomiplan,årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Foruten årsregnskapet for Viken kollektivterminaler FKF inneholder dokumentet opplysninger om inntekterog utgifter knyttet til bussanleggene Leiraveien og Kjul, samt Sjåførfasiliteter.

Foretaket har avlagt et årsregnskap for 2021 med et negativt netto driftsresultat på kr 1 131 561. Driftsregnskapet er avsluttet i balanse. Foretaket har ikke udekket merforbruk fra tidligere år.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Foretaket har brukt kr 17 017 264 til investeringer i varigedriftsmidler. Kapitalinnskudd 2021 i Viken pensjonskasse utgjør kr 430 906.

Årsregnskap 2021 utskrift – nedlastbar PDF

Per Erik Syvertsen
styreleder

Kari Andreassen
nestleder

Marit Jacobsen Leganger
styremedlem

Anders Krogedal Toresen
styremedlem

Jafar Altememy
administrerende direktør

Oslo 09.03.2022
Dokumentet er signert elektronisk