Styrets beretning


Virksomhetens art og overordnede målsettinger

«Foretakets formål er å forvalte og sørge for en tilfredsstillende drift av fylkeskommunens kollektivterminaler, bussanlegg, holdeplasser, sjåførfasiliteter og innfartsparkeringsplasser som ligger i Akershus. Foretaket skal, når det er hensiktsmessig, bidra i planlegging av nye kollektivterminaler.»

Viken kollektivterminaler FKF (VKT) har ansvar for drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur i geografisk område Akershus, samt for Oslo bussterminal, og Aker Brygge fergeanløp for Nesoddfergen i Oslo.

Dette er infrastruktur som omfatter bygninger og tilhørende områder benyttet til kollektivformål, som for eksempel en fergeterminal med kaianlegg, eller et busstopp med leskur, asfalt og kantstein. Videre er det infrastruktur som ladestasjoner for buss, pauselokaler for sjåfører og sykkelhotell. Forvaltningen innbefatter også næringsvirksomhet og tilrettelegging for næringsutvikling, som utleie av lokaler på terminalene til kiosk/serveringssted, bagasjeoppbevaring, og annonseflater.

Ved utgangen av 2021 er denne kollektivinfrastrukturen fordelt på følgende ansvarsområder:

Bussanlegg
Fergeterminaler/kaianlegg
Bussholdeplasser
Bussterminaler
Knutepunkter
Sykkelhotell
Sykkelparkering
Tilrettelegging for mikromobilitet
Sjåførfasiliteter
Innfartsparkering

VKT er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av slik kollektivinfrastruktur. Dette innebærer tett samhandling og løpende kontakt med de øvrige aktørene innen kollektivtrafikk. Styret har lagt stor vekt på et konstruktivt og aktivt samarbeid med de til enhver tid aktuelle aktørene, private så vel som offentlige, ref. FN’s bærekraftmål 17, Samarbeid for å nå målene.

VKT er forretningsfører for Vaterland Bussterminal AS, hvis formål er å eie og drive Oslo bussterminal og tilknyttet virksomhet. Vaterland Bussterminal AS er eid av Viken fylkeskommune og Oslo kommune. Vaterland Bussterminal AS har satt bort drift, forvaltning og utvikling av Oslo bussterminal til VKT.

VKT’s samfunnsoppdrag er brukerrettet. Sluttbruker av tjenestene er de reisende, kollektivoperatørene og leietakerne som benytter kollektivinfrastrukturen.

Nasjonal Transportplan har som målsetting at kollektivt, sykkel og gange skal ta av for den forventede veksten i regional persontrafikk inn mot byer og tettsteder. VKT har i sin strategi å bidra til at folk foretrekker å reise kollektivt. Dette gjøres ved å tilby de reisende og sjåførene innbydende, godt vedlikeholdte, rene og hyggelige kollektivterminaler og holdeplasser, der det er trygt og sikkert å ferdes, godt skiltet og enkelt å finne frem. Videre ved universell utforming, som tilrettelegging for at slik at flest mulig skal ha mulighet til å velge å reise kollektivt, ref. FN’s bærekraftmål 10, Mindre ulikhet.

Styrets aktiviteter

Styret har i 2021 avholdt sju styremøter, og har behandlet sytti saker. Det ble avholdt to kontaktmøter mellom styret og politisk ledelse i Viken.

I 2021 har styret og ledelsen i foretaket hatt særskilt fokus på:

  • Strategiutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Økonomioppfølning
  • Internkontroll
Helse, miljø og sikkerhet

Styret er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, at hovedtariffavtalen følges, og at foretaket viser nulltoleranse i forhold til sosial dumping. Videre vil styret trekke frem at internkontroll og risikostyring, herunder arbeid for å forhindre misligheter og korrupsjon, står på agendaen ved styrets møter.

2021 gjennomførte VKT en medarbeiderundersøkelse i samarbeid med Viken fylkeskommune. Undersøkelsen ble besvart i en tid med pandemi, og høy grad av usikkerhet i samfunnet, og hvor mange medarbeidere hadde hjemmekontor. Resultatet viser likevel høy grad av trivsel, det har vært liten utskifting blant de ansatte, og sykefraværet har gått ned i løpet av året.

Sykefraværet lå samlet på 5,4 prosent for året, fordelt på 3,7 % langtidsfravær (arbeidsgiverperioden) og 1,7 prosent korttidsfravær. Det er ikke oppgitt at det er arbeidsrelaterte forhold som ligger til grunn. Vernerunder ble gjennomført avdelingsvis, uten at det ble avdekket avvik av psykososial- eller miljømessig karakter.

Foretaket hadde 2021 49 ansatte, hvorav 41 fast ansatte og åtte tilkallingsvikarer, fordelt på 33 menn og 16 kvinner.
Gjennomsnittsalder var 49 år. I tillegg hadde VKT i løpet av året to innleide prosjektledere.

Bærekraft

VKT jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruket og belastningen på det ytre miljøet, i tråd med regional plan for klima- og energi, overordnede nasjonale mål og FN’s bærekraftmål. Det ble 2018 plukket ut sju bærekraftmål, hvor VKT ved sitt virke kan yte særlig påvirkning. Disse er senere utvidet til å omfatte åtte av målene og er et verktøy for å konkretisere og innlemme bærekrafttankegangen i det daglige arbeidet.

Økonomi

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2021 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets finansielle stilling. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av foretaket utover det som er nevnt i årsrapporten. Årsregnskapet består av et driftsresultat og et investeringsresultat.

DRIFT
I 2021 har driften gått tilnærmet normalt og ingen ansatte har vært permittert, på tross av koronapandemien.

VKT hadde i 2021 en omsetning på 96,4 millioner kroner, som er 3 millioner høyere enn året før.

Kostnadseffektivitet har vært et fokusområde de siste årene. Tabellen over viser at lønnskostnadene har vært relativt stabile over flere år, med en liten økning i 2021, som skyldes en nyansettelse. Omsetningen i samme periode har økt betydelig.

Viken Fylkeskommunes overføring var på 66,609 millioner kroner, hvorav 15,515 millioner kroner var til dekning av investeringer.

INVESTERINGER
Leiraveien bussanlegg har hatt 5 prosjekter gående i 2021, med en total kostnad på ca. 19,5 millioner kroner (netto) hvor investeringer utgjør 12,6 millioner kroner og vedlikehold utgjør 6,9 millioner kroner. Flere av de øvrige prosjektene er tilpasning av terminaler til universell utforming.

Krav om universell utforming er nedfelt i lovverket, så som i lov om offentlig innkjøp, samt i bygningslovgivningen som arkitekter og planleggere må forholde seg til.

VKT har som mål å oppgradere 2-3 prosjekter pr år til universell utforming.

Investeringsregnskapet for 2021 legges frem som følger:

Overføring fra Viken fylkeskommune-15 514 933
Kompensasjon for merverdiavgift-733 864
Investeringsinntekter-16 288 798
Overføring fra eget disposisjonsfond-1 259 243
Dekning av tidligere års udekket beløp99 870
Sum-17 448 171
Leskur Vestby BT496 875
Sørumsand BT- UU74 982
Kløfta BT UU 2 siste plattformer1 729 535
Nesoddtangen – ny ventehall og kafébygg862 005
Nesoddtangen – ny dolphinløsning og brygge900 238
Leiraveien bussanlegg – ny overvannshåndtering58 140
Leiraveien bussanlegg – tilrettelegging for leddbuss parkering 512 877
Leiraveien bussanlegg – rehabilitering – vaskehall11 801 123
Leiraveien – vinduer107 000
Leiraveien – ventilasjon lakkhall474
Kjernekapitalinnskudd Viken fpk 2021430
Investeringsutgifter17 448 171
Foretakets kontantbeholdning pr 31.12.2021 var på 41,47 millioner kroner i form av bankinnskudd.

FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Avdeling Oslo Bussterminal driftes basert på selvkostprinsippet. Anløpsavgiften ved Oslo bussterminal er ikke økt siden 1.7.17.

Under koronapandemien har færre busser anløpt Oslo BT sammenlignet med 2020, men antall anløpsminutter gikk opp. Kostnadene ble samtidig holdt nede på et minimumsnivå og dette, sammen med økte anløpsminutter, resulterte i tilbakebetaling på 3,1 mill. kroner til busselskapene.

Foretaket har avlagt et årsregnskap for 2021 med negativt netto driftsresultat på kroner 1.131.561. Driftsregnskapet er avsluttet i balanse. Foretaket har ikke udekket merforbruk fra tidligere år.

Kjernekapitalinnskudd for 2021 i Viken fylkeskommunale pensjonskasse på kr. 430 906 ble dekket av eget disposisjonsfond.